אי.זי אופטימייזר בע"מ - מנהל קרנות גידור עבור לקוחות כשירים

"אנחנו במפולת": מומחים בשוק ההון ממליצים היכן להשקיע וממה כדאי להתרחק בימים של טלטלה

יונתן כץ, כלכלן ראשי לידר שוקי הון : "בהחלט אנחנו בעיצומה של 'מפולת', כלומר ירידות חדות בשווקים אשר צפויות להימשך לתקופה ממושכת. איום האינפלציה הוא אמיתי (בפרט בארה"ב) והפד צפוי להמשיך להעלות את הריבית בצורה אגרסיבית ולפעול לצמצום הנזילות בשווקים. שורה של גורמים נוספים תומכים בירידות בשווקים, כולל המלחמה באוקראינה (אשר עלולה להסלים את המלחמה "הקרה" בין המעצמות), ההשפעה הממתנת מהזינוק במחירי האנרגיה (באירופה בפרט) ומדיניות הסגרים בסין".

קטעים נבחרים מכתבה ב גלובס מיום 9 במאי 2022 :

 

… בכירי שוק ההון המקומי מסכימים כי הירידות הנוכחיות הן ביטוי למדיניות הקשוחה של הבנק הפדרלי בארה"ב, כמו גם בנקים מרכזיים ברחבי העולם, של תוואי העלאת ריבית במהלך השנה, במטרה להילחם באינפלציה שהרימה את ראשה.

סביבת ריבית שכזו, יחד עם קשיים מבניים בכלכלה הגלובלית, כגון שרשרת האספקה בתובלה הימית והעלייה החדה במחירי האנרגיה, דוחפים לנפילות החדות במניות הטכנולוגיה וסקטורים מוטי צמיחה נוספים. הם מדרבנים את יציאת המשקיעים ממניות ככלל ומביאים להעדפת סקטורים סולידיים יותר.

יונתן כץ, כלכלן ראשי לידר שוקי הון

יונתן כץ, כלכלן ראשי לידר שוקי הון / צילום: איה בן עזרי

האם מדובר במפולת בשוק המניות?

"בהחלט אנחנו בעיצומה של 'מפולת', כלומר ירידות חדות בשווקים אשר צפויות להימשך לתקופה ממושכת. איום האינפלציה הוא אמיתי (בפרט בארה"ב) והפד צפוי להמשיך להעלות את הריבית בצורה אגרסיבית ולפעול לצמצום הנזילות בשווקים. שורה של גורמים נוספים תומכים בירידות בשווקים, כולל המלחמה באוקראינה (אשר עלולה להסלים את המלחמה "הקרה" בין המעצמות), ההשפעה הממתנת מהזינוק במחירי האנרגיה (באירופה בפרט) ומדיניות הסגרים בסין".

 

משקיע כשיר נחשב יחיד אשר עונה על לפחות אחד מהתנאים הבאים:

​שווי נכסים נזילים
השווי הכולל של הנכסים הנזילים שבבעלותו עולה על 8.5 מיליון שקלים חדשים;

גובה הכנסה
גובה הכנסתו בכל אחת מהשנתיים האחרונות עולה על 1.3 מיליון שקלים חדשים, או שגובה הכנסת התא המשפחתי שאליו הוא משתייך עולה על 1.9 מיליון שקלים חדשים;​

שילוב שווי נכסים נזילים וגובה הכנסה
השווי הכולל של הנכסים הנזילים שבבעלותו עולה על 5.3 מיליון שקלים חדשים וגובה הכנסתו בכל אחת מהשנתיים האחרונות עולה על 640 אלפי שקלים חדשים, או שגובה הכנסת התא המשפחתי שאליו הוא משתייך עולה על 950 אלפי שקלים חדשים;

​"נכסים נזילים" משמע מזומנים, פיקדונות, ניירות ערך סחירים, יחידות של קרנות נאמנות, קרנות השתלמות ונכסים פיננסיים (ללא נדל"ן) כהגדרתם בחוק הייעוץ. "תא משפחתי" משמע יחיד ובני משפחתו הגרים עמו או שפרנסת האחד על האחר. ההסבר הנ"ל בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך הוא מיועד לנשים וגברים כאחד/ת.

המידע המפורט באתר זה (להלן: "המידע") מהווה מידע כללי ותמציתי בלבד בנוגע לתנאים או לפעילות של חברת אי. זי. אופטימייזר ו/או של השותפויות (קרנות הגידור) בהן היא מהווה או תהווה את השותף הכללי (GP) (כל אחת מהן להלן: "הקרן"), אינו מחייב, ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. הקרן והשותף הכללי בה אינם ערבים לדיוק, שלמות, או שימושיות, המידע שהוצג לעיל. השקעה בקרן תבוצע על בסיס הצעה פרטית ולפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי של השותף הכללי, בהתאם לאמור במסמכי ההשקעה של הקרן ולתנאים המפורטים בהם בלבד, לאחר שמשקיע קיבלם לידיו, בדקם באמצעיו הוא ובאופן אישי וללא כל הסתמכות על האמור באתר זה או על מנהלי הקרן ונציגיה וחתם על כל מסמכי ההשקעה בקרן.

אין באמור באתר זה כדי להוות תחליף לייעוץ מס, ייעוץ משפטי, או ייעוץ השקעות בידי יועץ בעל רישיון על פי דין, המתחשב בצרכים ובנתונים הייחודיים של כל אדם. כל משקיע נדרש להעריך באופן עצמאי את מלוא היבטי ההשקעה בקרן. זכויות בקרן אינן מוצעות ולא יוצעו לציבור והמידע באתר זה אינו מהווה ואין כוונה שיהווה הצעה לציבור להשקעה בקרן. מובהר ומודגש כי ניירות הערך של הקרן יוצעו ויימכרו ללא יותר מ-35 ניצעים/משקיעים במהלך שנים עשר החודשים שקדמו לכל הצעה או מכירה כאמור, בצירוף ניצעים ומשקיעים כשירים, אשר ייבחרו בהליך הקבוע על ידי השותף הכללי לפי פרמטרים שונים שנקבעו, כגון סכום השקעה מינימלי, התאמת המשקיע לאופקי ההשקעה בקרן וכיוצא באלה. אין לראות באמור באתר זה התחייבות של מנהל הקרן לתנאים המתחייבים בקרן, להשגת תשואה עודפת, או להימנעות מהפסד בקרן ו/או לכל פרמטר אחר הקשור לתשואת הקרן לרבות, אך לא רק, סיכון ו/או מתאם לנכס או למדד מכל סוג שהוא. אין בתוצאות עבר כדי להוות אינדיקציה או התחייבות כלשהי לגבי פעילות בקרן או תוצאות עתידיות של הפעילות בקרן. כל הנתונים המופיעים באתר זה אינם מבוקרים וכפופים לשינויים.