אי.זי אופטימייזר בע"מ - מנהל קרנות גידור עבור לקוחות כשירים

הניגוד בין החגיגה בשווקים למצב ברחוב עוד יגבה את המחיר

רבים ממאפייני שוק המניות האמריקאי כיום מזכירים את הנפקות הטכנולוגיה של תחילת שנות האלפיים, אך כיום נוספו לחברות המגייסות סכומי עתק – אף שהן ריקות מתוכן – מצב כלכלי מדכדך, מגפה עולמית וחוסר שוויון מקומם. הקשר הזה הוא שעלול לפוצץ עוד בועה

 

קטעים נבחרים מכתבה ב כלכליסט מיום 10 באוגוסט 2021 :

מדד 500 S&P מעולם לא היה יקר יותר, מניות הטכנולוגיה שוברות שיאים, שוק ההנפקות רותח, שיעורי הריביות נמוכים והון לא מפסיק לזרום לכיסי יזמים צעירים – ולחברות שלא ראו רווח בחייהן.

… הפעם האחרונה שהשוק נראה כך, וגם אז בהובלת חברות טכנולוגיה, היתה לפני 20 שנה, וזמן לא רב לאחר מכן התפוצצה מה שלימים נודעה כ"בועת הדוט.קום". האם גם המצב היום שברירי? האם האוטופיה צפויה להתחלף בחרדה? ואם כן, מי ישלם את המחיר?

… מדובר במכפילים שמעידים על דמיון מהותי בין מה שהתרחש אז למתרחש היום. ב־1999 שריפת מזומנים של חברת אינטרנט היתה כמעט סממן מובהק לאטרקטיביות, וחברה לא היתה חייבת להרוויח כסף כדי להיחשב להצלחה. מה שחשוב היה ההבטחה "לשנות את העולם", באמצעות הטכנולוגיה כמובן, המפתח האוניברסלי לכל בעיות העולם. כיום הדבר אף מובהק יותר, והפך כבר למעין מודל עסקי – כמעט כל חברה טכנולוגית שמנפיקה כוללת בתשקיף שלה אזהרה לקונית על כך שייתכן כי לעולם לא תהיה רווחית, ולמרות זאת שווי השוק שלהן לא נפגע.

 

משקיע כשיר נחשב יחיד אשר עונה על לפחות אחד מהתנאים הבאים:

​שווי נכסים נזילים
השווי הכולל של הנכסים הנזילים שבבעלותו עולה על 8.5 מיליון שקלים חדשים;

גובה הכנסה
גובה הכנסתו בכל אחת מהשנתיים האחרונות עולה על 1.3 מיליון שקלים חדשים, או שגובה הכנסת התא המשפחתי שאליו הוא משתייך עולה על 1.9 מיליון שקלים חדשים;​

שילוב שווי נכסים נזילים וגובה הכנסה
השווי הכולל של הנכסים הנזילים שבבעלותו עולה על 5.3 מיליון שקלים חדשים וגובה הכנסתו בכל אחת מהשנתיים האחרונות עולה על 640 אלפי שקלים חדשים, או שגובה הכנסת התא המשפחתי שאליו הוא משתייך עולה על 950 אלפי שקלים חדשים;

​"נכסים נזילים" משמע מזומנים, פיקדונות, ניירות ערך סחירים, יחידות של קרנות נאמנות, קרנות השתלמות ונכסים פיננסיים (ללא נדל"ן) כהגדרתם בחוק הייעוץ. "תא משפחתי" משמע יחיד ובני משפחתו הגרים עמו או שפרנסת האחד על האחר. ההסבר הנ"ל בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך הוא מיועד לנשים וגברים כאחד/ת.

המידע המפורט באתר זה (להלן: "המידע") מהווה מידע כללי ותמציתי בלבד בנוגע לתנאים או לפעילות של חברת אי. זי. אופטימייזר ו/או של השותפויות (קרנות הגידור) בהן היא מהווה או תהווה את השותף הכללי (GP) (כל אחת מהן להלן: "הקרן"), אינו מחייב, ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. הקרן והשותף הכללי בה אינם ערבים לדיוק, שלמות, או שימושיות, המידע שהוצג לעיל. השקעה בקרן תבוצע על בסיס הצעה פרטית ולפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי של השותף הכללי, בהתאם לאמור במסמכי ההשקעה של הקרן ולתנאים המפורטים בהם בלבד, לאחר שמשקיע קיבלם לידיו, בדקם באמצעיו הוא ובאופן אישי וללא כל הסתמכות על האמור באתר זה או על מנהלי הקרן ונציגיה וחתם על כל מסמכי ההשקעה בקרן.

אין באמור באתר זה כדי להוות תחליף לייעוץ מס, ייעוץ משפטי, או ייעוץ השקעות בידי יועץ בעל רישיון על פי דין, המתחשב בצרכים ובנתונים הייחודיים של כל אדם. כל משקיע נדרש להעריך באופן עצמאי את מלוא היבטי ההשקעה בקרן. זכויות בקרן אינן מוצעות ולא יוצעו לציבור והמידע באתר זה אינו מהווה ואין כוונה שיהווה הצעה לציבור להשקעה בקרן. מובהר ומודגש כי ניירות הערך של הקרן יוצעו ויימכרו ללא יותר מ-35 ניצעים/משקיעים במהלך שנים עשר החודשים שקדמו לכל הצעה או מכירה כאמור, בצירוף ניצעים ומשקיעים כשירים, אשר ייבחרו בהליך הקבוע על ידי השותף הכללי לפי פרמטרים שונים שנקבעו, כגון סכום השקעה מינימלי, התאמת המשקיע לאופקי ההשקעה בקרן וכיוצא באלה. אין לראות באמור באתר זה התחייבות של מנהל הקרן לתנאים המתחייבים בקרן, להשגת תשואה עודפת, או להימנעות מהפסד בקרן ו/או לכל פרמטר אחר הקשור לתשואת הקרן לרבות, אך לא רק, סיכון ו/או מתאם לנכס או למדד מכל סוג שהוא. אין בתוצאות עבר כדי להוות אינדיקציה או התחייבות כלשהי לגבי פעילות בקרן או תוצאות עתידיות של הפעילות בקרן. כל הנתונים המופיעים באתר זה אינם מבוקרים וכפופים לשינויים.